Sociale veiligheid

We vinden het binnen de Livingstonegroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze Livingstonegroep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

Wij hebben als livingstone groep voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing.
Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op
deze gedragscode.
De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.
1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
De volledige gedragscode van scouting nederland die wij ook gebruiken en ondersteunen is te vinden onder de volgende link:
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Veiligheid/Sociale%20veiligheid/Gedragscode.pdf

Contact vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Contactgegevens zijn op te vragen via de leiding van de speltak waar uw kind ingeschreven staat of direct naar ons bestuur.
Contactpersoon :
Sandra Bottelier secretaris Livingstonegroep
email: 020sandra@gmail.com of telefonisch 06-17438395

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is in onderstaande link te lezen .
Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033-4960911 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl of socialeveiligheid@scouting.nl.
Meer informatie: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/informatie-en-advies/landelijk-opvangteam-lot

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van de Livingstone groep voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Een intakegesprek waarin de gedragscode van Scouting Nederland is besproken en de vrijwilliger weet dat hij/zij de verplichting heeft om een VOG te overhandigen binnen de proefperiode zoals die is vastgelegd binnen het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.
Ook zijn onze vrijwilligers eigenlijk allemaal al jaren lid van onze groep. Dus zijn zij goed op de hoogte van het huishoudelijk reglement.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Livingstonegroep getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.